Afsprakennota gemeentelijk onderwijs

   afdelingen Leffinge, Slijpe en Westende

 

 

versie 01/09/2012

 

Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1

Naam, adres en telefoon. 1

Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) 1

Scholengemeenschap. 1

Schoolraad. 1

Klassenraad. 2

Pedagogische begeleiding. 2

Pedagogisch project 2

Schoolstructuur 2

Oudervereniging / vriendenkring. 2

Hoofdstuk 2   Algemene bepalingen. 3

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling. 3

Leerplicht en toelatingsvoorwaarden. 4

Schoolveranderen. 4

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 4

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden. 6

Pedagogische studiedagen. 6

Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken. 6

Organisatie van de schooluren. 6

Voor- en naschoolse opvang. 7

Leerlingenvervoer – begeleide rijen. 7

Sport- en extra-murosactiviteiten. 8

Hoofdstuk 4   Ouders en school 8

Oudercontact 8

Zorginitiatieven. 8

Bijdrageregeling. 9

Problemen op school 9

Overige afspraken. 10

Hoofdstuk 5 Afspraken i.v.m. de schoolonkosten vanaf september 2008. 10

Kosten op school 10


Hoofdstuk 1 Situering van onze school

Naam, adres en telefoon

Gemeenteschool De Bonte Pier

Bonte Pierstraat 22, 8432 Leffinge, tel. 059 / 30 29 41

Gemeenteschool ’t Slijpertje

Odiel Spruyttestraat 1, 8433 Slijpe, tel. 059 / 30 02 97

Gemeenteschool De Duinpieper

Henri Jasparlaan 29, 8434 Westende, tel. 058 / 23 51 03

Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur:    Gemeentebestuur van Middelkerke
Spermaliestraat 1
8433 Middelkerke, tel. 059 / 31 30 16

Burgemeester:     Michel Landuyt

Schepenen:         Janna Rommel – Opstaele, Johnny Devey, Carine De Jonghe, Geert Verdonck en Lode Maesen - Geert Galle (OCMW-voorzitter)

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij:

-   Carine De Jonghe, Schepen van o.a. onderwijs. Zitdag : dinsdag van 10u30 tot 12u00

-   de onderwijsdienst in het gemeentehuis: tel. 059 / 31 30 16, Pascal Van Looy, Christine Devoldere

Scholengemeenschap

Op 1 september 2005 ging de scholengemeenschap ‘Strand &Polder’, waar onze school deel van uitmaakt, officieel van start en dit voor een periode van zes jaar. Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de gemeentescholen van negen gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Aan het hoofd staat een coördinerend directeur die op regelmatige basis samenkomt met de respectievelijke directeurs van deze scholen. Personeelsgebonden materie en pedagogisch-didactische onderwerpen staan op de agenda en worden met iedereen besproken.

In het totaal telt onze scholengemeenschap bijna 2500 leerlingen.

De heer Piet Demonie treedt op als coördinerend directeur van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’, Vrijheidsstraat 1 te 8470 Snaaskerke.

Schoolraad

De schoolraad heeft rechten en plichten op het gebied van informatie en communicatie. De schoolraad heeft een verplichte en facultatieve adviesbevoegdheid en een overlegbevoegdheid betreffende een aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.

Wie meer gegevens hieromtrent wil, kan die opvragen bij de directeur of de voorzitter van de schoolraad.

Samenstelling van de schoolraad:

-   voorzitter:

-   secretaris:

-   geleding personeel:
Myriam Dugardeyn, Christèle Van Eycken, Monique Vastmans

-   geleding ouders:
Fabienne Coucke, Hilde Huyghe, Kathleen Werrebrouck

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Voor het uitreiken van het schoolgetuigschrift bestaat de klassenraad uit de leerkrachten derde graad, bijzondere leermeester L.O. en de directeur.

Bij problemen i.v.m. orde- en tuchtreglement bestaat de klassenraad uit de klasleerkracht, de klasleerkracht van de vorige klas en de directeur.

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) en ook door het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW)

Pedagogisch project

Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden, past in het kader van het pedagogisch project, vastgelegd door de gemeenteraad. Dit pedagogisch project bepaalt de aard en het karkater van het onderwijsaanbod binnen de school. Van de leerkrachten wordt dan ook geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs en opvoeding verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld de opties van dit pedagogisch project te onderschrijven.

Het pedagogisch project zal op niveau van de schoolwerking zijn vertaling vinden in het schoolwerkplan en het schoolreglement. Alle beslissingen houden uiteraard rekening met de van kracht zijnde onderwijswetgeving.

Opvoeden veronderstelt een concept, een visie, een mens- en maatschappijbeeld. Een school die kinderen wil opvoeden kiest de waarden die ze in de school wil nastreven. Daartussen zitten uiteraard een aantal universele waarden, maar ook een aantal typische schooleigen waarden. Die kiest de school er speciaal uit omdat ze die nu in deze omstandigheden en in dit milieu voor de kinderen erg belangrijk vindt. Dit project is er nodig om voor iedereen een duidelijke en gemeenschappelijke visie op onderwijs en opvoeding te hebben.

Het integrale pedagogisch project ligt ter inzage op het secretariaat en wordt bij inschrijving aan de ouders bezorgd.

Schoolstructuur

De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.

De kleuters worden vooral op basis van leeftijd ingedeeld. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van een schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Eventuele nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd.

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.

Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld (klasdoorbrekend werken).

Oudervereniging / vriendenkring

Elke afdeling heeft een eigen Ouderraad en / of vriendenkring.

Precieze info over de schooleigen werking en samenstelling kan op het secretariaat bekomen worden.

Men kan ook terecht bij:

KOOGO

(Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onder­wijs)

Hof Van Ryhove, Onderstraat 22 in Gent

tel: 09 223 94 10

gsm: 0473 72 54 19 .

Hoofdstuk 2   Algemene bepalingen

Inschrijving van een leerling

De inschrijvingsperiode voor de leerlingen uit de voorrangsgroepen wordt samengenomen en start twee weken voor de gewone inschrijvingsperiode. Vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar kunnen kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren ingeschreven worden.

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

 1. oop de opendeurdagen;
 2. oop de kennismakingsdag;
 3. oop de schooldagen tussen 8 u.30 en 11 u.30;
 4. oop werkdagen van 1 tot 10 juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus tussen 9 u. en 12 u. in de school;
 5. ona afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.

Bij ontstentenis daarvan volstaat ook één van volgende documenten:

 1. oeen uittreksel uit de geboorteakte;
 2. ohet trouwboekje van de ouders;
 3. ode identiteitskaart van het kind;
 4. ohet bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 5. ode reispas voor vreemdelingen.

Bij iedere inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement inclusief de afsprakennota schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite, e-mail, …). Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement krijgen.

Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren:

 1. oontvangst van, en akkoord met het schoolreglement (inclusief afsprakennota)
 2. okeuzeformulier levensbeschouwelijke vakken
 3. ohet pedagogisch project.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

In de kleuterschool wordt er geen keuze godsdienst – zedenleer gemaakt.

Bij de instap naar het eerste leerjaar bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.

De keuzeverklaring geldt in principe voor de ganse duur van de studies op school. Op 1 september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar.

Ouders die een andere godsdienstkeuze willen voor hun kind, kunnen dit slechts bij de aanvang van het nieuwe schooljaar en dienen volgende stappen te ondernemen :

-   Een nieuw keuzeformulier aanvragen op school.

-   Het nieuwe keuzeformulier voor de 8ste kalenderdag na de aanvang van het schooljaar op school indienen.

Na de 8ste kalenderdag na aanvang van het schooljaar kunnen geen veranderingen meer aanvaard worden. De wet hieromtrent kan op het secretariaat opgevraagd worden.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen of niet-confessionele zedenleer kunnen elk jaar op aanvraag een vrijstelling bij de directeur bekomen.

Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

Kleuteronderwijs:

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl. :

-   de eerste schooldag na de zomervakantie;

-   de eerste schooldag na de herfstvakantie;

-   de eerste schooldag na de kerstvakantie;

-   de eerste schooldag van februari;

-   de eerste schooldag na de krokusvakantie;

-   de eerste schooldag na de paasvakantie;

-   de eerste schooldag na O.-L.-H.-Hemelvaart.

Lager onderwijs:

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.

Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Afwijkingen :

-   Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen na het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Deze leerlingen zijn leerplichtig; de ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

-   Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten volgen. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum noodzakelijk.

Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Schoolveranderen

Schoolverandering kan in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet onmiddellijk aan de directie worden meegedeeld.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag (CLB) beschikken.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een contract afgesloten met het CLB Go Oostende (centrum voor leerlingenbegeleiding van het gemeenschapsonderwijs) tel. 059 / 70 21 00

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen :

-   het leren en studeren;

-   de onderwijsloopbaan;

-   de preventieve gezondheidszorg;

-   het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders.

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen; behalve voor de verplichte begeleiding.

De psychosociale begeleiding

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.

De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische (preventieve) maatregelen.

Het medisch consult gebeurt door een dokter in de geneeskunde en een verpleegkundige.

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als een CLB-arts, kiezen.

Algemene consulten:

De leerlingen van het 2de kleuteronderwijs en het 5de lager onderwijs ondergaan een algemeen consult.

Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

Gerichte consulten:

Bij de leerlingen van het 1ste en 3de jaar lager onderwijs worden gericht consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. Deze onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie.

Profylactische (preventieve) maatregelen:

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij volgende ziekten :

-   kroep (difterie);

-   geelzucht (Hepatitis A), Hepatitis B;

-   buiktyfus, bacillaire, dysenterie;

-   hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en –sespies);

-   kinderverlamming (poliomyelitis);

-   roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptokokken van groep A o.m. carlatina);

-   besmettelijke longtuberculose, kinkhoest, schurft;

-   bof (dikoor);

-   mazelen;

-   salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)

-   rubella;

-   huidinfectie (impetigo);

-   schimmels van de hoofdhuid (tinea van de schedelhuid);

-   tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarina-wiel, kérion van Celsus);

-   pediculosis;

-   varicella;

-   luizen;

-   windpokken;

-   parelwratten;

-   HIV-infectie.

Het CLB treft de nodige profilactische (preventieve)maatregelen. Deze maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan zij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen.

Niet-samenlevende ouders:

-   wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directeur het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal zij haar medewerking weigeren.

-   in afwijking van de co-ouderschapregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is.

-   een ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, heeft het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op eenvoudig verzoek op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft echter geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding.

Pedagogische studiedagen

Voor het houden van pedagogische studiedagen kunnen de lessen, behoudens uitzonderingen door de minister toegestaan, maximum anderhalve dag per schooljaar worden geschorst.

Voor 30 juni van het voorafgaande schooljaar worden deze via een schrijven aan de ouders bekend gemaakt.

Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken

Organisatie van de schooluren.

Lesurenregeling in Leffinge:

Maandag, dinsdag en donderdag:

-   morgen: 8u.45 tot 11u.55

-   middag: 13u15 tot 16u.00

Er is toezicht van 8u.00 tot 16u.15

Woensdag :

-   morgen: 8u45 tot 11u.30

-   middag: vrij

Er is toezicht van 8u.00 tot 11u.45

Vrijdag:

-   morgen: 8u.45 tot 11u.55

-   middag: 13u.15 tot 15u.30

Er is toezicht van 8u.00 tot 15u45

Lesurenregeling in Slijpe:

Maandag, dinsdag en donderdag:

-   morgen: 8u50 tot 12u00

-   middag: 13u15 tot 16u00

Er is toezicht van 8u30 tot 16u15.
Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u00.

Woensdag:

-   morgen: 8u50 tot 11u30

-   middag: vrij

Er is toezicht van 8u30 tot 11u45

Vrijdag:

-   morgen: 8u50 tot 12u00

-   middag: 13u15 tot 15u30

Er is toezicht van 8u30 tot 15u45
Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u00.

Lesurenregeling in Westende:

Maandag, dinsdag en donderdag:

-   morgen: 8u.40 tot 11u.50

-   middag: 13u.15 tot 16u.00

Er is toezicht van 8u.00 tot 16u15 voor de lagere afdeling.
Er is toezicht van 8u.15 tot 16u.15 voor de kleuterafdeling.

Woensdag:

-   morgen: 8u.40 tot 11u.30

-   middag: vrij

Er is toezicht van 8u.00 tot 11u.45 voor de lagere afdeling.
Er is toezicht van 8u.15 tot 11u.45 voor de kleuterafdeling.

Vrijdag:

-   morgen: 8u.40 tot 11u.50

-   middag: 13u.15 tot 15u.30

Er is toezicht van 8u.00 tot 15u.45 voor de lagere afdeling.
Er is toezicht van 8u.15 tot 15u.45 voor de kleuterafdeling.

Voor- en naschoolse opvang

In elke afdeling wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door het IBO “De Strandjutter”.

Een folder met alle praktische zaken is verkrijgbaar op school als ook bij “initiatief buitenschoolse kinderopvang” te bereiken op 059 / 31 95 75.

Leerlingenvervoer – begeleide rijen

Kinderen van de afdelingen Slijpe en Westende kunnen met de bus naar school komen. De bus rijdt ’s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag.

Route en opstapplaatsen kunnen op het secretariaat opgevraagd worden.

Bij toevallig niet gebruik wordt gevraagd de buschauffeur of de begeleidster te willen verwittigen.

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind ’s avonds is afgestapt.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden ’s middags en ’s avonds begeleid in rijen. De gevolgde trajecten kunnen op het secretariaat van de school bekomen worden. Het is niet toegelaten om zonder begeleiding van een ouder of het meegaan met de bestaande rij, de school te verlaten.

Sport- en extra-murosactiviteiten

Op passende tijdstippen wordt de informatie over extra-murosactiviteiten (= activiteiten buiten de schoolmuren) voor alle klassen die hiervoor in aanmerking komen meegegeven.

Hoofdstuk 4  Ouders en school

Oudercontact

Voor de kleuters gebeuren de contacten tussen ouders en leerkrachten in de eerste plaats via het heen-en-weer-schriftje.

Voor de lagere afdeling geldt de agenda als eerste communicatiemiddel tussen de ouders en de leerkracht.

De ouders krijgen ook trimesterieel een schoolkrantje.

Geplande oudercontacten :

-   op de openklasmomenten minimum 1 maal per jaar.

-   individuele contacten:

-   voor de ouders van een derde kleuter:

-   een oudercontact in februari

-   op het einde van het schooljaar bespreking van de overgang naar een volgende klas

-   voor de lagere afdeling zijn er 2 rapportbesprekingen met de ouders (januari en juni).

-   naar aanleiding van een MDO kan er ook contact opgenomen worden met de ouders.

-   bespreking met CLB (zesde leerjaar).

Occasionele contacten:

-   elke schooldag een kwartier voor en na het beëindigen van de school.

-   tijdens een activiteit van de vriendenkring / ouderraad.

Zorginitiatieven

De gehele basisschool (kleuter en lagere) kan gedurende het gehele schooljaar rekenen op een extra aantal lestijden die aangewend worden om alle kinderen die meer zorg nodig hebben te ondersteunen.

Voorzieningen van brede zorg op school:

-   voorzieningen op kindniveau :
De klasleerkracht voorziet in de eerstelijnszorg. Verdere ondersteuning is er via begeleiding door de GOK-werking.

-   voorzieningen op klasniveau:
Over de gehele school worden er ernstige inspanningen geleverd inzake differentiatie, werken in niveaugroepen, klasdoorbrekend werken, contractwerk en hoekenwerk.

-   voorzieningen op schoolniveau:
Kindvolgsysteem.
In alle klassen is er een degelijk kindvolgsysteem (de school volgt per kind de vorderingen van de kinderen op) in werking.Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg (MDO).
Twee maal per schooljaar is er een bespreking van leerlingen met problemen (komen aan bod naar aanleiding van een toetsmoment of op basis van gegevens uit het kindvolgsysteem). De leden van dit overleg zijn : de klasleerkracht, de GOK-leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur en externe deskundigen (vb. het CLB, de logopediste als de leerling logo volgt, de GON-begeleider als de leerling dit heeft, …)Leerlingenbesprekingen op het einde van het schooljaar.
Op het einde van het schooljaar worden alle leerlingen besproken met de leerkracht van de klas waar het kind nu zit en de leerkracht van de klas waar het kind naartoe gaat.De zorgcoördinator.
Zij is steeds aanspreekbaar en kan indien nodig een overleg met meerdere personen vastleggen.

Bijdrageregeling

De bijdrageregeling voor onderwijs gebonden kosten dekt de kosten van o.a. culturele, sportieve, sociale en levensbeschouwelijke activiteiten.

De maximumbijdragen zijn wettelijk bepaald.

Vanaf het schooljaar 2012 -2013 zijn volgende bedragen van toepassing.

 

Geïndexeerd bedrag(*) schooljaar2012 – 2013

Kleuter

 

2 + 3 jarigen

25 euro

4 jarigen

35 euro

5-jarigen en leerplichtige kleuters

40 euro

Lager

 

Per leerjaar

70 euro.

(*) = Het totaal van de bijdragen per schooljaar. De bedragen zijn onderworpen aan een indexregeling.’

In het lager onderwijs mag de totale kostprijs van het lager vanaf schooljaar 2012-2013 niet meer dan 400 euro bedragen. Dit bedrag is onderworpen aan een indexregeling.

Op het einde van de maand wordt een schoolrekening opgemaakt. De ouders krijgen een gedetailleerde rekening. De bijdragen worden via een overschrijving geïnd.

Problemen op school

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in het schoolreglement en deze afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarde de consequenties bij het niet naleven ervan.

-   Onenigheid tussen leraren en ouders:Bij onenigheid tussen leraar en ouders, nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, tot een vergelijk te komen.
Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen de beide partijen tot stand te brengen.
Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

-   Onenigheid met de leerlingen:
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en / of kunnen zowel de leraar als het kind zich eens vergissen.
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort kunnen volgende maatregelen worden getroffen :- een ordemaatregel;
- een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt
- uitgeschreven;
- een tuchtmaatregel.

Deze maatregelen worden verder gespecificeerd in het schoolreglement.

Overige afspraken

-   Turnkledij:
De turnkledij bestaat uit : gymschoenen, een sportbroek en het T-shirt met schoolembleem. Dit T-shirt wordt bij inschrijving van het lagere gratis aangeboden.

-   Schoolmateriaal:
Alle leerboeken, schriften en het nodige schoolgerei wordt gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal wordt dit door de ouders vervangen of vergoed.

-   Verloren voorwerpen:
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, juwelen, …)
De school dringt er op aan om persoonlijke zaken zoals sportgerief, schooltas, geldbeugel, brooddozen en vooral kledij van naam te voorzien of er in elk geval een duidelijke herkenning op aan te brengen.
Indien het kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds op school terecht om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

-   Beschadigingen van leerlingenmateriaal:
Bij schade aan individuele voorwerpen van de leerlingen door toedoen van andere leerlingen kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Een persoonlijke of familiale verzekering kan hier wel een uitkomst bieden.
Gelieve echter zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te geven. Zijn zeker uit den boze : computerspelletjes, audiomateriaal, …

Hoofdstuk 5 Afspraken i.v.m. de schoolonkosten vanaf september 2008.

Kosten op school

De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op

de gemeenteraad.

1. Kinderen kunnen gratis beschikken over volgende materialen:

-   Bewegingsmateriaal

-   Constructiemateriaal

-   Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software

-   ICT-materiaal

-   Informatiebronnen

-   Kinderliteratuur

-   Knutselmateriaal

-   Leer- en ontwikkelingsmateriaal

-   Meetmateriaal

-   Multimediamateriaal

-   Muziekinstrumenten

-   Planningsmateriaal

-   Schrijfgerief

-   Tekengerief

-   Atlas

-   Globe

-   Kaarten

-   Kompas

-   Passer

-   Tweetalige alfabetische woordenlijst

-   Zakrekenmachine

2. Voor activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, bezoeken aan musea, uitstappen van één dag,… kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Deze bijdragen worden opgenomen in de scherpe maximumfactuur en bedraagt voor een kleuter 20 euro en voor een kind van de lagere school 60 euro per schooljaar

3. Meerdaagse extra-muros (minder scherpe maximumfactuur)

De school organiseert voor de volgende klassen meerdaagse uitstappen:

Afd. De bonte pier:

1ste, 2de,3de en 4de klas : tweejaarlijks programma (2008-2009 : boerderijklassen / 2009-2010: sportklassen)

5de en 6de klas : bosklassen

Afd. De duinpieper:

1ste,2de,3de en 4de klas : tweejaarlijks programma (2008-2009 : boerderijklassen / 2009-2010 : sportklassen)

5de en 6de : sportklassen of bosklassen

Afd. ’t Slijpertje:

3de en 4de klas: sportklassen

5de en 6de klas : bosklassen

Deelname aan deze meerdaagse uitstappen is niet verplichtend. Deze mindere scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kind uit de lagere school 400 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs (vanaf schooljaar 2012-2013; dit bedrag is onderworpen aan een indexregeling). Voor kleuters kan de school hiervoor geen bijdrage vragen.

Voor de deelname aan extra-murosactiviteiten wordt expliciet een schriftelijke toestemming aan de ouders gevraagd.

4. Afspraken over de turnkledij

De school stelt voor de leerlingen van de lagere klassen een gratis T-shirt ter beschikking.

5. Betalingen

Iedere maand krijgen de ouders een gedetailleerde factuur met de kosten van maaltijden, drankjes, kosten uit de scherpe maximumfactuur en de minder scherpe maximumfactuur. Er wordt gevraagd de betaling te vereffenen via bankoverschrijving.

6. Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?

Ouders die moeilijkheden hebben om de maandelijkse factuur te vereffenen kunnen contact opnemen met de directeur van de school. In volle discretie en vertrouwen zal naar een mogelijke oplossing gezocht worden.